.
Novas

Novas

Polo Pleno ordinario de data 13/05/2020, aprobouse o Proxecto de linea de baixa tensión para suministro eléctrico á Fábrica da Luz de Parada de Sil por importe de 113.916,36 €.

De conformidade co artigo 134 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, someter o expediente a información pública por un prazo de vinte días na páxina web do Concello (htpps://www.paradadesil.es), co fin de que quen puidesen darse por interesados no devandito expediente, poidan comparecer e formular cantas alegacións, suxestións ou reclamacións teñan por convinte.

Parada de Sil, 20 de maio de 2020.- O Alcalde, Aquilino Domínguez Díaz

Prema a continuación para consultar o expediente. files/Proyecto_Linea_BT_Fabrica_da_Luz.pdf

O alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez Díaz ven de firmar un decreto sobre o nomeamento dos membros do xurado do VIII Concurso de Microrrelatos Parada de Sil, con data 12 de maio de 2020, no que resolve que os integantes do xurado serán Antonio Carreño González, como presidente; Arturo Fernández Nóvoa e Delfín Caseiro Nogueiras, como vogais. Este último oficiará, ademáis como secretario do devandito órgano. O fallo do xurado será inapelable, tal como recollen as bases que regulan o concurso. Asimesmo, o alcalde decreta que se publiquen os membros do xurado na páxina web do concello, así como que se dé a coñecer polo mesmo medio o fallo do xurado e a data de entrega de premios.

O alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez Díaz ven de firmar un decreto sobre o nomeamento dos membros do xurado do VIII Concurso de Microrrelatos Parada de Sil, con data 12 de maio de 2020, no que resolve que os integantes do xurado serán Antonio Carreño González, como presidente; Arturo Fernández Nóvoa e Delfín Caseiro Nogueiras, como vogais. Este último oficiará, ademáis como secretario do devandito órgano. O fallo do xurado será inapelable, tal como recollen as bases que regulan o concurso. Asimesmo, o alcalde decreta que se publiquen os membros do xurado na páxina web do concello, así como que se dé a coñecer polo mesmo medio o fallo do xurado e a data de entrega de premios.

O Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE núm. 67, do 14 de marzo), modificado polo Real decreto 465/2020 (BOE núm. 73, do 18 de marzo), establece no apartado primeiro da disposición adicional terceira que “se suspenden termos e se interrompen os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público”.

Non obstante, o apartado cuarto da mesma disposición adicional terceira, na redacción dada polo Real decreto 465/2020, establece que “sen prexuízo do disposto nos apartados anteriores, desde a entrada en vigor do presente real decreto, as entidades do sector público poderán acordar motivadamente a continuación daqueles procedementos administrativos que veñan referidos a situacións estreitamente vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma, ou que sexan indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos”.

No que a este caso afecta, pola Alcaldía acórdase a continuación das actuacións en materia do VIII Concurso de Microrrelatos Ribeira Sacra do Concello de Parada de Sil.

Publicarase na páxina web do Concello a data de publicación do fallo do xurado e a data de entrega dos premios.

Parada de Sil a 11 de maio de 2020. O Alcalde, Aquilino Domínguez Díaz.

O alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez Díaz, acaba de promulgar un decreto con data de 30 de abril de 2020, no que dispón unha ampliación ata o 30 de xuño de 2020 do período de pago de xeito voluntario dos tributos locais de notificación individualizada do Imposto de Vehículos de tracción mecánica correspondente ó ano 2020 e do subministro de auga, correspondente ao 4º trimestre de 2019.

Asimesmo, a Mancomunidade Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense acordou aprobar a ampliación do periodo de pago voluntario dos recibos de recollida de lixo do ano 2020 ata o 31 de maio de 2020. Para o pago de calquera destes recibo a través de entidade bancaria serán válidos os recibos xa emitidos por Catoure, non sendo necesaria a solicitude de outros novos.

Como consecuencia da situación derivada polo estado de alarrma e as medidas que conleva para loitar contra o COVID-19, a octava edición do Concurso de Microrrelatos Ribeira Sacra-Parada de Sil 2020, convocado polo concello de Parada de Sil, atópase paralizado temporalmente. Así seguirá ata tanto as autoridades correspondentes decidan o levantamento do estado de alarma. Dous días despois desa data, o concello de Parada de Sil aportará a información relativa á activación do mencionado certame literario a través da web municipal (www.paradadesil.es), así como calquera nova de interese sobre o mesmo.

Os alumnos de cuarto curso de primaria do colexio Santo Ángel de Ourense coñeceron as orixes e o funcionamento do Museo do Chocolate de Teimende, grazas á charla impartida por Rosa Casares, filla de Ricardo Casares, o último chocolateiro da marca Chocolates Casares. Tanto Rosa como a sua irmá Loli, cederon a vella fábrica propiedade dos seus pais ó concello de Parada para que este o rehabilitara e poder abrilo ó público como Casa-Museo.

A ponente explicou ós rapaces o seu funcionamento, ademáis de facer un percorrido sobre a orixe do chocolate dende países de Centroáfrica ou América Latina, así como o percorrido que fai a materia prima ata chegar á fábrica de Teimende. Tamén a historia da fábrica, posta en marcha hai máis de cen anos polos seus antepasados, así como a elaboración do chocolate.

Os nenos amosaron moita curiosidade por todo o referido ó museo e ó chocolate e ó final degustaron e loubaron o produto comercializado polo propio museo, que lles ofreceu a conferenciante.

 
 
O Concello de Parada de Sil, grazas á doazón do catedrático e natural deste Concello D. Eugenio Prieto Pérez, convoca un concurso de  microrrelatos.
 
BASES:
1. Os autores terán en conta que un microrrelato non é un conto, nin unha anécdota, nin unha ocorrencia. É un relato breve caracterizado pola precisión en contar e no uso da linguaxe, e por unha trama paradóxica e sorprendente.
 
2. Os microrrelatos son de tema e estilo libre; poderán estar escritos en galego ou castelán e serán orixinais e inéditos. Cada autor so poderá participar cun microrrelato.
 
3. A extensión do texto non excederá das 200 palabras, en formato DINA-4, a dobre espazo, tipo de letra Times New Roman de 12 puntos.
 
4. A data de entrega rematará o 31 de marzo de 2020. Para os enviados por correo postal contarase como data de entrega a data da presentación na oficina de envío.
 
5. A presentación dos traballos poderase facer a través dos seguintes medios:
 
             I.  Correo electrónico dirixido a  Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
pondo no asunto o título completo da obra. En dito correo adxuntaranse dous arquivos en formato Word:
  • O primeiro conterá a obra e como nome levará o mesmo que o título do traballo.
  • O segundo titularase PLICA (nome do traballo). Conterá os datos do participante: nome e apelidos, ano de nacemento, dirección postal, e-mail e teléfono, título completo do microrrelato así como declaración xurada conforme o traballo remitido a concurso é orixinal e inédito.
Tódalas plicas gardaranse nunha carpeta protexida e as obras serán lidas polo xurado de forma anónima.
Esta conta de correo é única e exclusiva para o envío dos microrrelatos e non se abrirá ata o día de remate do prazo de entrega de microrrelatos ao concurso. Para calquera dúbida enviar correo a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 
           II: Correo postal. Os traballos remitiranse por triplicado á seguinte dirección: “ Concurso Microrrelatos, Concello de Parada de Sil”, Praza Campo da Feira nº 1  32740  Parada de Sil Ourense. Os textos  enviaranse  tan só co título e no interior, nun segundo sobre (plica) cerrado, incluirase unha ficha co título do relato, o autor, data de nacemento, dirección postal, e-mail e teléfono así como unha declaración xurada conforme que  o traballo remitido a concurso é orixinal e inédito.
 
6.- O Concello como organizador  designará ao xurado competente que estará presidido  polo catedrático e hispanista D. Antonio Carreño.
 
7.- O fallo do xurado farase público o 30 de abril  de 2020 e será inapelable.
 
8.- Dotación e fallo do premio:
     1º  Premio: 1.000 Euros
     2º Premio:     500 Euros
 
9.- A entrega do premio realizarase no acto de celebración do Día das Letras Galegas, que se celebrará no Concello de Parada de Sil o día 16 de maio de 2020.
 
10.- A inscrición neste certame  supón a total aceptación das bases.
 
11.-Tódalas persoas participantes autorizan ao Concello de Parada de Sil a utilización do relato citando ao autor o autora do mesmo.

Parada de Sil  28 de xaneiro de 2020
O  Alcalde
Aquilino Domínguez Díaz
 

O concello de Parada de Sil prosigue na sua aposta polas enerxías limpas coa instalación dunha caldeira de biomasa para dotar de calefacción e auga quente o complexo da Fábrica da Luz en Barxacova. A iniciativa conta coa cofinanciación do Instituto Enerxético de Galicia para proxectos de enerxías renovables térmicas, así como da Unión Europea a través do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, destinado a conseguir unha economía máis limpa e sostible: “unha maneir ade facer Europa”, segundo reza no seu eslogan.

O proxecto, aprobado polo concello o 26 de setembro pasado, consiste na instalación dunha caldeira de pellets, cun orzamento total de 28.575,36 euros, dos cuales a Administración autonómica achega a través do Feder 22.860 euros, que é o 80% do total, en tanto que o 20% restante apórtao o propio concello de Parada, cun investimento de 5.715 euros.

Os traballos para a instalación da caldeira de biomasa para esta infraestructura municipal están xa rematados, segundo o alcalde, Aquilino Domínguez, quen ademáis de agradecer o respaldo da Administración Autonómica, que “demostra que a colaboración institucional procura mellores servizos para os cidadáns”.

Domínguez apunta tamén que “se trata dunha consolidación da aposta clara do concello polas enerxías limpas, que ven a resolver unha eiva que tiñamos na Fábrica da Luz, que é un complexo recreativo-recreativo cultural que conta cunha importante actividade ó longo do ano”. “Porén, ata o de agora, debido á sua ubicación é a difícil orografía do lugar, apartado dos núcleos habitados, tiña algúns condicionantes, como a falla de suministro eléctrico”, afirma o rexedor, quen avanza que “seguiremos traballando para incrementar a dotación material nese lugar, e neste senso a nova caldeira de biomasa é un bon expoñente”.

(Imaxe da caldeira de biomasa instalada na Fábrica da Luz).

 
 

A Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), en colaboración co concello de Parada de Sil,  ten convocada unha acción de formación profesional e adquisición de competencias sobre nocións básicas para o aproveitamento sostible do souto. Esta iniciativa está destinada principalmente a persoas vencelladas profesionalmente cos sectores produtivos agrogandeiro, industria agroalimentaria e a cadea forestal-madeireira, así como ás que conten con expectativas de incorporación ós mesmos, especialmente mozos e mozas do concello. Terá lugar o xoves 14 de novembro ás 16,00 horas, no salón de plenos do concello de Parada. A asistencia será libre para todos os interesados.

Os soutos, a castaña, o viño, a agricultura e a gandería, así como o sector forestal constitúen un sector con gran potencial dentro da producción sostible e sustentable. Parada, que conta con valiosos recursos en todos eles, ofrece unha oportunidade para que mozos e mozas do concello poidan atopar unha saída profesional con futuro, nun momento no que os mercados valoran especialmente os produtos naturais e autóctonos, para os que as terras do concello de Parada están abondosamente dotadas. O segredo está no coñecemento do medio e na competencia profesional na materia na que se pretenda iniciar a actividade.

(Souto pertencente á parroquia de Chandrexa).

Vostede está aquí: Home Máis novas e eventos Novas